Algemene Voorwaarden

Bijgewerkt: 17 januari 2024

Inleiding

Elke aanvaarding van een offerte impliceert volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die de contractuele relatie tussen de partijen zullen regelen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. De natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling schriftelijk of mondeling doorgeeft, wordt beschouwd als de klant en garandeert de betaling van de factuur, zelfs wanneer deze op naam van een derde moet worden opgesteld. Mondelinge verbintenissen binden MV Studio alleen na schriftelijke en ondertekende bevestiging. Bestellingen en/of aanbiedingen binden MV Studio alleen na schriftelijke aanvaarding.

Doel van de diensten

De klant die bij MV Studio de creatie van een website bestelt, wordt geacht, tenzij anders vermeld op de bestelbon, de volledige algemene ontwikkeling en specifieke ontwikkelingen te bestellen. Deze verschillende diensten zullen, inclusief eventuele achteraf afgesloten onderhoudscontracten, worden geregeld door de volgende regels die elke partij accepteert.

Algemene en specifieke ontwikkelingen

De klant definieert zijn behoeften zodat MV Studio een offerte kan opstellen met de specificaties van de toekomstige website. Na aanvaarding van de offerte en betaling van het voorschot, stelt MV Studio de gedetailleerde structuur van de site op. De klant werkt actief mee aan dit project door MV Studio alle relevante elementen te verstrekken en de tussentijdse ontwikkelingsfasen goed te keuren. Tijdens de ontwikkeling is de klant gebonden aan de in de offerte goedgekeurde specificaties. Indien de klant deze specificaties toch wenst te wijzigen, dient een nieuwe offerte te worden opgesteld en geaccepteerd. Indien de klant geen van de door MV Studio voorgestelde projecten accepteert en besluit de creatie van de website stop te zetten of van dienstverlener te veranderen, blijven de door de klant betaalde voorschotten, vermeerderd met eventuele kosten (domeinnaamregistratie, …), eigendom van MV Studio.
Op basis van het specifieke budget in de offerte wordt een redelijk aantal iteraties met betrekking tot het grafische aspect van de toekomstige website geaccepteerd door MV Studio. Elke overschrijding van dit specifieke budget vereist een nieuwe offerte.
MV Studio levert de klant internetpagina’s zonder inhoud, maar gestructureerd en opgemaakt. De klant ontvangt toegangscodes waarmee hij op afstand de gewenste inhoud op deze pagina’s kan invoeren. De klant zal zelf de inhoud van de pagina’s toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Technische ondersteuning

Gedurende de eerste maand na de lancering van de site, geniet de klant tijdens kantooruren van technische ondersteuning via e-mail en telefoon. Deze technische ondersteuning is gratis tot het tiende telefoongesprek of e-mailbericht. Alle verdere onderhoud of ondersteuning zal gefactureerd worden en/of vereist een bestelbon.

Levering

De levering van de website vindt plaats door deze online te zetten op het door de klant opgegeven netwerk.

Termijnen

De duur van het project en de interventie van MV Studio wordt vermeld in het contractvoorstel. Deze termijnen zijn echter slechts indicatief. Vertragingen in de overeengekomen termijnen kunnen niet leiden tot ontbinding ten nadele van MV Studio, noch tot enige vergoeding.

Locatie van de diensten

De diensten worden in principe uitgevoerd in de kantoren van MV Studio. In het geval van diensten bij de klant, geldt het uurtarief van MV Studio vanaf het vertrek uit het hoofdkantoor van MV Studio tot de terugkeer naar dit hoofdkantoor. Eventuele reiskosten kunnen in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

De diensten van MV Studio bestaan uit de technische en grafische creatie van internetinhoud. MV Studio is daarom niet betrokken bij de creatie of selectie van inhoud (redactioneel, grafisch, commercieel,…). Aangezien MV Studio geen controle heeft over de online geplaatste inhoud, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als gevolg van enige actie of claim van derden, met name wegens:

  • Informatie, beelden, geluiden, teksten, video’s en algemeen alle multimediadocumenten die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, en die op de site(s) van de klant zijn geplaatst en/of verspreid;
  • Schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de werken die geheel of gedeeltelijk op de site(s) van de klant zijn opgenomen of verspreid zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

De klant verbindt zich ertoe MV Studio schadeloos te stellen voor alle claims, eisen, rechtszaken, verliezen, aansprakelijkheden, vonnissen, schade en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of in verband met (a) de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of (b) in verband met de schending van de GDPR-richtlijn, door de inhoud die door de klant online is geplaatst.
Bij ontwikkelingsdiensten door MV Studio en het gebruik van betaalde derdenservices, zijn de kosten voor het gebruik van deze derdenservices volledig voor rekening van de klant. De klant draagt de volledige kosten, inclusief alle gevallen van verkeerd gebruik of overschrijding van de gebruikelijke quota. MV Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik van deze derdenservices, door de klant of door een andere persoon.

Algemeen kan MV Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade (verlies van omzet, verlies van kansen, verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, bedrijfsstilstand… zonder dat deze opsomming limitatief is). MV Studio kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijke fout, en haar mogelijke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag van de betwiste bestelling.

Betaling

De op de offertes en bestelbonnen vermelde prijzen zijn exclusief btw. De klant betaalt een voorschot van 30% van het totale bedrag van de diensten bij aanvaarding. De klant betaalt daarnaast bij aanvaarding van de offerte de eventuele kosten (hostingkosten, domeinnaamregistratie, onderhoudskosten,…) vooral als MV Studio zelf contact opneemt met derden. De rest van de facturering gebeurt op basis van de voortgang van het project, waarbij de slotfactuur wordt verzonden bij de productie van het project.
Jaarlijks gefactureerde diensten (onderhoud, hosting, domeinnaam…) worden stilzwijgend verlengd tenzij er minimaal 2 maanden voor de beoogde einddatum van de diensten schriftelijk wordt opgezegd.
De door de klant verschuldigde bedragen zijn portable en dienen te worden betaald op de maatschappelijke zetel van MV Studio. Voorschotten en gemaakte kosten (hostingkosten, domeinnaamregistratie, onderhoudskosten,…) worden niet terugbetaald bij onderbreking van de diensten. Bij niet-betaling of te late betaling van een voorschot of factuur, behoudt MV Studio zich het recht voor haar diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. Bij uitdrukkelijke overeenkomst en behoudens tijdig aangevraagde en specifiek door MV Studio toegekende uitstel, leidt het niet betalen op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande bedragen. In dit geval is de klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een contractuele rente van 12% per jaar verschuldigd over de verschuldigde bedragen, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 60,00 €. In geval van foutieve niet-nakoming van de verplichtingen van MV Studio, is de medecontractant bevoegd een schadevergoeding van dezelfde orde te eisen, onder voorbehoud van de hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen. Elke klacht met betrekking tot een factuur of een foutieve niet-nakoming moet binnen 7 dagen na de factuurdatum per aangetekende brief worden ingediend bij MV Studio, anders wordt de factuur geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard.
Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij, kan geen enkele compensatie worden aanvaard.

Gebruikslicentie en voorbereidende documenten

Het contract voor de creatie van een website verleent de klant een gebruikslicentie voor de geleverde website. Deze licentie geeft de klant het recht om de website en/of webapplicatie op een elektronisch medium te gebruiken voor alle landen zonder tijdslimiet. De gebruikslicentie voor de geleverde website wordt pas van kracht na volledige betaling van de eindfactuur. Alleen deze volledige betaling machtigt de eindklant om de website langer dan 15 dagen online te houden. De klant mag in geen geval enig werkdocument (papier of elektronisch), voorbereidend elektronisch bestand of simpel model dat MV Studio hem heeft verstrekt, reproduceren, online plaatsen, doorgeven aan een derde of op enige andere manier gebruiken. Alleen het eindproduct dat aan de klant wordt overhandigd, valt onder deze gebruikslicentie.

Referenties

De klant machtigt MV Studio om zijn naam en eventueel zijn logo (op een elektronisch of papieren medium) te gebruiken voor commerciële promotiedoeleinden. De klant machtigt MV Studio bovendien om op zijn website een link te maken naar de website van de klant, gerealiseerd door MV Studio, voor commerciële promotiedoeleinden.

Nietigheid – verval

De eventuele nietigheid of het verval van een deel van een clausule van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid of het verval van alle andere clausules, tenzij deze clausule een essentieel element van de overeenkomst vormt. In geval van nietigheid of verval van een deel van een clausule van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de niet

ige of vervallen clausule door een wettelijke clausule met een gelijkwaardig economisch effect.

Volledigheid van contractuele documenten

Geen enkele aanwijzing, geen enkel document, geen enkele correspondentie, noch voor noch na de totstandkoming van de contractuele relatie, kan verplichtingen opleggen onder deze voorwaarden, tenzij deze het onderwerp is van een door beide partijen ondertekend amendement. Het feit dat een van de partijen geen beroep doet op een van de clausules, geldt niet als afstand van de toepassing van die clausule in de toekomst.

Vertrouwelijkheid

Elke partij verbindt zich ertoe (i) de vertrouwelijke informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk te houden, met andere woorden deze vertrouwelijke informatie op dezelfde manier te behandelen als haar eigen vertrouwelijke informatie, en ten minste een redelijk beschermingsniveau voor deze vertrouwelijke informatie te hanteren, (ii) de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet te communiceren of openbaar te maken, behalve aan haar directeurs, bestuurders, werknemers, onderaannemers, agenten of consultants die deze vertrouwelijke informatie nodig hebben om met de partijen om te gaan, (iii) de partij aan wie de vertrouwelijke informatie wordt onthuld, te informeren over de verplichting tot strikte vertrouwelijkheid onder deze overeenkomst; en (iv) de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet te gebruiken of het gebruik ervan toe te staan voor andere doeleinden dan die welke in het contract zijn gespecificeerd.

Loyaliteit

De klant verbindt zich ertoe geen werknemer van MV Studio of Connectis Group, noch direct noch indirect, onder welk statuut dan ook, persoonlijk of via een tussenpersoon, aan te nemen of opdrachten te geven. Dit verbod geldt zowel tijdens de uitvoering van het contract als gedurende een periode van drie jaar na het einde van de handelsrelatie tussen de partijen, en/of gedurende een periode van een jaar na het einde van de contractuele relatie tussen MV Studio/Connectis Group en zijn werknemer/onderaannemer. In geval van niet-naleving van dit verbod, is de klant een vergoeding verschuldigd aan MV Studio/Connectis Group ter hoogte van 24 keer de gemiddelde maandelijkse kosten die MV Studio/Connectis Group heeft gemaakt voor de prestaties van de overgenomen werknemer of onderaannemer. De gemiddelde maandelijkse kosten worden vastgesteld door verwijzing naar de laatste 12 maanden van prestaties door de werknemer/onderaannemer ten behoeve van MV Studio/Connectis Group.

Domiciliekeuze

Voor de toepassing van deze voorwaarden vestigt de klant zijn domicilie op het door hem aan MV Studio opgegeven adres. Alle communicatie zal geldig zijn gedaan aan de door de klant en MV Studio opgegeven post- en e-mailadressen. Elke partij kiest domicilie op het in deze voorwaarden vermelde adres. Alle documenten moeten, om juridisch geldig te zijn, worden verzonden naar het gekozen domicilie.

Wijziging

Deze algemene voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door MV Studio. De klant wordt uitgenodigd om de bijgewerkte algemene voorwaarden op onze website te raadplegen: www.mvstudio.be/fr/conditions-generales

Bevoegdheidstoewijzing

Elke betwisting met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van de contractuele relatie zal definitief worden beslecht door de Franstalige rechtbanken van Brussel, die Belgisch recht toepassen.